របៀបវាយតំលៃដំណើររបស់ខ្ញុំ អ្នកដំណើររបស់ខ្ញុំបានជ្រើសរើសទិសដៅទទួលមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកដំណើររបស់ខ្ញុំបានសុំឱ្យខ្ញុំលុបចោល របៀបដោះស្រាយ ពេលដែលអ្នកដំណើរមិនបង្ហាញខ្លួន អ្នកដំណើររបស់ខ្ញុំបានយឺតយ៉ាវ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយជាមួយអ្នកដំណើរដែលអសុជីវធម៌ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយអ្នកដំណើរជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹមមួយ អ្នកដំណើររបស់ខ្ញុំបានធ្វើអោយរញ៉េរញ៉ៃ អ្នកដំណើររបស់ខ្ញុំបានធ្វើអោយខូចខាតឡានរបស់ខ្ញុំ អ្នកដំណើររបស់ខ្ញុំប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យ អ្នកដំណើររបស់ខ្ញុំដឹកសម្ភារៈដែលមានគ្រោះថ្នាក់ តើខ្ញុំអាចផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់របស់អ្នកដំណើរដែរឬទេ តើខ្ញុំគួរនិយាយបែបណាបើជួបជាមួយនឹងគូរប្រជែង អ្នកដំណើររបស់ខ្ញុំបានជ្រើសរើសប្រភេទសេវាកម្មមិនត្រឹមត្រូវ របៀបផ្តល់យោបល់អំពីអ្នកដំណើររបស់ខ្ញុំ

How can we help you?

Anda memerlukan bantuan?

How can we help you?

How can we help you?

คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออย่างไร

Grab မွ ဘာမ်ားကူညီေပးရပါမလဲ ?

តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេច?

Xin chào, bạn cần tìm kiếm thông tin gì?